cropped-logoagencja.jpg
Rodo

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z zakresem świadczonych usług:

 1. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa.
 2. Wykonywanie instalacji elektrycznych.
 3. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
 4. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

w Agencji Ochrony ALFA Security Bogusław Oleszczak ul. Cicha 4A, 23-400 Biłgoraj.Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na potrzeby świadczonych usług jest Agencji Ochrony ALFA Security Bogusław Oleszczak ul. Cicha 4 A, 23-400 Biłgoraj.

Z kim Państwo może się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Agencję Ochrony ALFA Security Bogusław Oleszczak ul. Cicha 4A, 23-400 Biłgoraju można skontaktować się pod adresem : alfa-security@wp.pl

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Agencję Ochrony Państwa danych osobowych?

W pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie Państwa w ramach świadczenia usług. W tym celu potrzebujemy następującego zestawu Państwa danych:

 • imię, nazwisko,
 • numer Pesel/NIP
 • nr telefonu
 • adres zamieszkania,
 • dane teleadresowe,
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Państwa do uzyskiwania danych w zakresie realizacji umowy.
  Dane te są nam niezbędne do realizacji usług wynikających z zawartej umowy. Podczas realizacji usług przez Agencję Ochrony ALFA Security Bogusław Oleszczak ul. Cicha 4 A, 23-400 Biłgoraj tworzymy Państwa dokumentację, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące zakresu świadczonych usług przez Agencję Ochrony ALFA Security Bogusław Oleszczak  Cicha 4 A, 23-400 Biłgoraj.


Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jako Agencja Ochrony ALFA Security Bogusław Oleszczak ul.Cicha 4 A, 23-400 Biłgoraj, a celem tego przetwarzania jest realizacja zakresu świadczonych usług.

Podstawa prawna

 • Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO

Ustalenie Państwa tożsamości przed rozpoczęciem usługi w ramach pobrania/weryfikacji danych podczas realizacji usługi odbywa się każdorazowo u pracownika Agencji Ochrony ALFA Security Bogusław Oleszczak ul. Cicha 4 A, 23-400 Biłgoraj.

 • Art. 9 ust. 2 lit. h  RODO

Agencja Ochrony ALFA Security Bogusław Oleszczak ul.Cicha 4 A, 23-400 Biłgoraj jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji powstałej podczas monitorowania naszych procesów.

 • Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO

Realizujemy Państwa  prawa jako  klienta Agencji Ochrony ALFA Security Bogusław Oleszczak ul.Cicha 4 A, 23-400 Biłgoraj., np. odbieramy i archiwizujemy Państwa oświadczenia, w których upoważniają Państwo inne osoby do dostępu Państwa dokumentacji oraz udzielania osobom trzecim informacji.

 • Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f  RODO

Kontaktujemy się z Państwem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail celem realizacji usług.

 • Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu.

 • Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

  Jako Agencja Ochrony ALFA Security Bogusław Oleszczak ul.Cicha 4A, 23-400 Biłgoraj, prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – np. wystawiamy rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych.


Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako Agencja  Ochrony ALFA Security Bogusław Oleszczak ul.Cicha 4 A, 23-400 Biłgoraj, dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jak również realizacji Państwa praw jako klienta, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Innym podmiotom, współpracującym z Agencją Ochrony ALFA Security Bogusław Oleszczak ul.Cicha 4 A, 23-400 Biłgoraj w celu zapewnienia ciągłości usługi.
 2. Dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie usług oraz zarządzanie naszą firmą (w szczególności biurze księgowości ,dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym).
 3. Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Agencję  Ochrony ALFA Security Bogusław Oleszczak
  ul.Cicha 4 A, 23-400 Biłgoraj, w dochodzeniu należnych roszczeń (w  szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).
 4. Osobom upoważnionym przez Państwa w ramach realizacji praw klienta.

Czy Państwa dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Unią Europejską.

Przez jaki czas przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Jeżeli jest Państwo naszym klientem i utworzyliśmy Państwa dokumentację, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 5 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże  jako Agencja Ochrony ALFA Security Bogusław Oleszczak ul.Cicha 4 A, 23-400 Biłgoraj, jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości klienta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową realizacji wykonania usługi.

Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Państwa rzecz. Jeżeli Państwo poda nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową zrealizowania usługi.

Jakie mają państwo prawa?

Jako administrator Państwa  danych zapewniamy  Państwu prawo dostępu do swoich danych, może je Państwo również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Może Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Agencji Ochrony ALFA Security Bogusław Oleszczak ul.Cicha 4 A, 23-400 Biłgoraj, sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Jeżeli chce Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – prosimy o kontakt  z nami w Agencji Ochrony ALFA Security Bogusław Oleszczak Cicha 4 A, 23-400 Biłgoraj. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty

 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.